Integritetspolicy

Här kan du läsa om hur Sigillet AB har fastställt en policy för hantering av personuppgifter.


GDPR

EU Förordningen GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679) reglerar hur vi får behandla dina personuppgifter. Denna förordning träder i kraft i hela EU samtidigt från 25 maj 2018. Som en följd införs i Sverige en ny Dataskyddslag som ersätter PuL (Personuppgiftslagen). Sigillet AB har fastställt en policy om hur vi kommer att hantera personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

All information som kan kopplas till en enskild individ räknas som en personuppgift. Även så kallade indirekta uppgifter som t.ex. användar-ID, IP-nummer, direkttelefonnummer eller mobilnummer, foton, filmer och inspelade samtal räknas som personuppgifter.

Vad är en behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är varje åtgärd som utförs med personuppgifter, oavsett om det sker automatiskt eller inte. Du kan utgå ifrån att allt som görs med en personuppgift i en dator räknas som en behandling. Insamlingen är en behandling, registreringen är en behandling, utskrift är en behandling o.s.v. Det är inte bara IT-system och databaser som räknas som behandlingar utan även i Officefiler såsom Word och Excel, samt PDF filer räknas som behandlingar.

Vem behandlar dina uppgifter?

Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter är:
Personal hos Sigillet AB
Vi säljer inte dina uppgifter vidare till någon tredje part.

Vilka uppgifter behandlar vi om dig?

Sigillet AB behandlar och registrerar personuppgifter i form av fakturering och leveransadresser, kontaktpersoner telefonnummer, email och organisationsnummer. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning.

För att hålla personuppgifterna aktuella kan de komma att uppdateras och kompletteras med uppgifter från offentliga och privata register. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning.

Varför vi behandlar dina uppgifter?

Dina personuppgifter behandlas för att hantera och fullgöra avtal med dig och för åtgärder som har begärts innan och efter att avtal har ingåtts. Behandling av personuppgifter sker även för att Sigillet AB ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag eller andra bestämmelser.

Hur länge vi kommer att behandla dina uppgifter?

Sigillet AB kommer att behålla dina personuppgifter så länge du är kund i företaget. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen eller arkivlagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras (så att de inte kan knytas till dig personligen). Radering eller gallring av personuppgifter kommer att ske enligt företagets gallringsplan/dokumenthanteringsplan utifrån typ av personuppgift.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Sigillet AB verksamhet. Om du vill veta vilka uppgifter Sigillet AB behandlar om dig, kan du lämna eller skicka en skriftlig och av dig undertecknad begäran om det till info@sigillet.se

Vi kommer att lämna ut uppgifter till dig inom en månad från att vi har mottagit din förfrågan, under vissa omständigheter (såsom antalet inkomna förfrågningar) kan denna tid utökas till två månader, om så är fallet kommer vi att meddela detta inom en månad. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång. Du har också rätt att återkalla eventuellt samtycke som du har gett. Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta Sigillet AB på info@sigillet.se

Vår behandling kommer då att upphöra från det datumet som ditt återkallande är mottaget och registrerat hos oss.